BECERİ ANALİZİ

BECERİ ANALİZİ

SKILL ANALYSIS AND PHYSICAL EDUCATION TEACHER EDUCATION (PETE) MAJORS A MULTIMEDIA CD-ROM INTERVENTION

 

Ferman Konukman*, Erdal Zorba**, Şeref Çiçek***Bülent Ağbuğa**0**

*Virginia Polytechnics

**Muğla Üniversitesi BESYO

***Ortadoğu Teknik Üniversitesi

****Texas A&M University

 

Although many research studies have shown the importance of qualitative skill analysis training for physical education teachers, Morrison & Harrison (1997) state that there is limited inclusion of qualitative skill analysis into PETE courses. Therefore, the purpose of this study was to determine the effects of a multimedia CD-Rom intervention on the tennis skill analysis ability of PETE majors.

Fifteen (N=15) undergraduate sophomore PETE majors from a Mid-Atlantic university participated in this study. The training program consisted of three groups. The Computer Assisted Instruction (CAI) group (n=5) received intervention by means of a 50-minute Tennis Task Analysis CD-ROM (Petrakis & Konukman, 1999). The teacher Instruction (TI) group (n = 5) received teacher instruction only, but with the same content as the CD-ROM. The Control Group (CG) (n = 5) did not get any intervention at all. The study included both pre and post-tennis serve skill analysis and task sequence tests measuring skill analysis ability. The study used the Kruskal-Wallis test to compare among the groups and the Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank test to compare within each group.

A comparison between the results of the pre-test and post-test indicated that, although both the CAI and TA groups improved significantly within the groups in the tennis serve skill analysis test (p<0.05), there was no significant effect among the three groups (p>0.05). However, the results of the tennis task sequence test show that there were differences among the groups (p<0.05). A post hoc analysis with The Mann-Whitney U test showed that both the CAI and TI groups improved (p<0.05) while the control group did not improve (p>0.05). Moreover, both CAI and TI groups improved within the groups (p<0.05) in the task sequence test.  Parallel to findings on literature this study concludes that a longer training period is needed to have an impact on the skill analysis ability of PETE majors. This study has several limitations, including the characteristics of the participants, intervention, tests, and the measurements that were applied. Further studies should address the effects of multimedia computer assisted instruction interventions on different settings and types of activities for PETE majors.

 

Key Words: Physical Education Teacher Education, Computer Assisted Instruction, Skill Analysis

 

 

 

 

 

 

BECERİ ANALİZİ VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÇOK YÖNLÜ GÖRSEL CD-ROM UYGULAMASI

 

 

Alan yazında çeşitli araştırmalar beden eğitimi öğretmenliği öğrencileri için nitel beceri analizinin önemini gösterdiği halde, Morrison ve Harrişon (1997) beceri analizi konusunun beden eğitimi öğretmenliği programlarında çok sınırlı olarak uygulandığını belirtmektedirler. Bu nedenle bu araştırmanın amacı çök yönlü görsel CD-ROM eğitiminin beden eğitimi öğretmenliği programı öğrencilerinin tenis servis analizi becerisi üzerine etkilerini araştırmaktır.

Araştırmaya (N=15) Orta Atlantik bölgesindeki bir üniversiteden beden eğitimi öğretmenliği lisans programı 2. sınıf öğrencileri katılmıştır. Bilgisayar destekli öğretim (BDO) gurubu (n=5) beceri analizi uygulamasını 50 dakikalık bir görsel tenis görev analiz CD-ROM (Petrakis & Konukman, 1999) yardımıyla öğrenmişlerdir. Öğretmen destekli öğretim gurubu (ODO) (n=5), CD-ROM da var olan uygulamaların aynısını öğretmen aracılığıyla öğrenmişlerdir. Kontrol (KO) gurubu (n= 5) hiç bir uygulama yapmamıştır. Denekler beceri ve görev analiz testlerini ön ve son test olarak almışlardır. Araştırma istatiksel olarak guruplar arasındaki değişimi ölçmek için Kruskal-Wallis yöntemi, gurup içindeki değişimi ölçmek içinde Wilcoxon Signed-Rank yöntemini kullanmıştır.

Araştırmanın sonuçlarına göre BDO ve ODO gurupları, beceri analiz testinde gurup içinde anlamlı bir düzeyde (p<0.05) geliştiği halde BDO, ODO ve KO gurupları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Bununla birlikte, görev analiz testinde guruplar arasında anlamlı fark bulunmuş (p<0.05) ve Mann-Whitney U testi post hoc analiz olarak göstermiştir ki BDO ve ODO gurupları anlamlı olarak gelişmişlerdir. (p<0.05). Ayrıca BDO ve ODO gurupları da gurup içinde de anlamlı olarak gelişmişlerdir. (P<0.05). Alan yazındaki araştırmalara paralel olarak bu çalışmada beceri analizi için uzun süreli bir eğitim sürecinin uygulanması gereğini vurgulamıştır. Bu çalışma, deneklerden ve ölçüm metotlarından dolayı çeşitli sınırlamalara sahiptir. Bu nedenle gelecekteki çalışmalar için bilgisayar destekli eğitimin beceri analizi üzerindeki etkisini farklı denekler ve öğretim konuları üzerinde test edilmesini önermektedir.

 

 

7.Spor Bilimleri Kongresi

7.Spor Bilimleri Kongresi

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !